Bekanntmachung – Auslegung der Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2022

B E K A N N T M A C H U N G

Auslegung der Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2022

Fangen Sie einfach an zu tippen